O GALÉRII

ŠTATÚT

Galérie mesta Levoča

Článok 1

Predmet štatútu

 • Štatút Galérie mesta Levoča (ďalej len „Galéria“) v súlade so všeobecne záväznými predpismi upravuje najmä postavenie a úlohu Galérie, pôsobnosť Galérie, základné zásady hospodárenia a financovania Galérie, zásady nadobúdania predmetov kultúrnej hodnoty a ich sprístupňovanie.
 • Štatút Galérie je základný normatívno-právny akt Galérie, ktorý špecifikuje územný rozsah Galérie, jej zameranie, špecializáciu a sídlo.

Článok 2

Postavenie Galérie

 • Galéria je z územného hľadiska miestnou galériou. Jej zriaďovateľom je mesto Levoča.
 • Galéria je z hľadiska jej zamerania a špecializácie špecializovanou galériou, ktorá nadobúda predmety kultúrnej hodnoty a sprístupňuje ich verejnosti na účely poznávania a estetického zážitku špecifickými prostriedkami galerijnej prezentácie s galerijnou dokumentáciou vo vybraných oblastiach.
 • Galéria má sídlo na Námestí Majstra Pavla č. 43 v Levoči.
 • Správu Galérie vykonáva Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča.
 • Galéria nemá právnu subjektivitu, v právnych vzťahoch nemôže vystupovať vo vlastnom mene, nadobúdať práva a zaväzovať sa k povinnostiam a je napojená na rozpočet mesta.

Článok 3

Základné pojmy

 • Galéria je súčasťou Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča, ktoré v súlade so svojím zameraním a špecializáciou nadobúda, odborne spravuje a sprístupňuje predmety kultúrnej hodnoty zo všetkých disciplín výtvarného umenia, úžitkového umenia, architektúry, fotografie a realizuje tvorivé a umelecké výstupy a prezentácie.
 • Zbierka je otvorený súbor predmetov a poznatkov o nich z určenej špecifickej oblasti vývoja spoločnosti, ktorý je systematicky usporiadaný na základe odborných kritérií.
 • Fond je súbor všetkých predmetov a zbierok Galérie systematicky usporiadaný na základe odborných kritérií, ktorý v komplexnosti vyjadruje zameranie a špecializáciu Galérie. Je súčasťou vedomostného systému Galérie.
 • Predmet kultúrnej hodnoty je pôvodný hmotný alebo duchovný doklad, ktorý má schopnosť priamo alebo sprostredkovane vypovedať o vývoji spoločnosti a má trvalý vedecký, historický, kultúrny alebo umelecký význam.

Článok 4

Účel Galérie

 • Účelom Galérie je zabezpečiť zachovanie predmetov kultúrnej hodnoty iba v nadväznosti na územnú pôsobnosť ako súčastí kultúrneho dedičstva, utvárať podmienky na ich ochranu, využívať a sprístupňovať ich tak, aby prispievali k šíreniu poznatkov z histórie a kultúry.

Článok 5

Činnosť Galérie

 • Galéria:
 1. zhromažďuje, zhodnocuje a odborne spravuje predmety kultúrnej hodnoty, ktoré sprístupňuje verejnosti a využíva vo verejnom záujme,
 2. plní funkciu metodického centra v oblasti histórie, dokumentácie a prezentácie mesta Levoča a jeho okolia,
 3. poskytuje informačné, poradenské a ďalšie služby v rozsahu svojho zamerania a špecializácie,
 4. napomáha činnosti združení občanov, spolkov, krúžkov, spoločností alebo iných právnických alebo fyzických osôb, ktorých činnosť súvisí s účelom Galérie.
 • Galéria je povinná vykonávaním základných odborných činností podľa § 9 maž 15 zákona o múzeách a galériách
 1. nadobúdať predmety kultúrnej hodnoty,
 2. evidovať predmety kultúrnej hodnoty,
 3. vykonávať kontrolu stavu predmetov kultúrnej hodnoty,
 4. zabezpečiť bezpečnosť predmetov kultúrnej hodnoty,
 5. vykonávať odbornú ochranu predmetov kultúrnej hodnoty,
 6. predmety kultúrnej hodnoty sprístupňovať formou dlhodobých, krátkodobých a putovných výstav a iných odborných, výchovno-vzdelávacích a prezentačných aktivít.

Článok 6

Financovanie Galérie

 • Galéria je napojená na finančný rozpočet mesta Levoča.
 • Vyčlenené finančné prostriedky sa môžu použiť výlučne na zabezpečenie chodu Galérie a na ochranu predmetov kultúrnej hodnoty.
 • Galéria môže nadobúdať predmety kultúrnej hodnoty a iné materiály formou dobrovoľných zbierok, darovaním, kúpou alebo prevodom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Predmety kultúrnej hodnoty, ktoré tvoria stálu expozíciu Galérie sú majetkom Mesta Levoča.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

 • Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.3.2015.
 • Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Štatút MsKS a zároveň aj Galérie mesta Levoča schválilo Mestské zastupiteľstvo v Levoči dňa 19.2.2015 uznesením č. 21/5/2015.

 

V Levoči, 1.3.2015

Mgr. Ingrid Kamenická                                                                    riaditeľka MsKS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *