Rada Galérie Mesta Levoča – VÝZVA

Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča vyzýva odbornú i laickú verejnosť na prihlasovanie sa do databázy kandidátov uchádzajúcich sa o členstvo v Rade Galérie mesta Levoča /ďalej len Rada GML/. Rada GML bude pozostávať zo siedmich členov, pričom piati členovia budú volení z kandidátov zaradených do databázy odborných kandidátov, jeden člen rady bude volený z databázy laických kandidátov a jedným členom rady bude aktuálny kurátor GML. Členovia Rady GML sú volení na obdobie 2 rokov.

Podmienky na zaradenie do databázy odborných kandidátov:
– Vyplnená prihláška do databázy odborných kandidátov
– Preukázané vzdelanie – min. 1. stupeň VŠ vzdelania v niektorej z nasledujúcich oblastí:
Dejiny umenia a výtvarného umenia
Teória umenia a výtvarného umenia
Kulturológia
Praktické vizuálne umenie
Pedagogika výtvarného umenia
(Splnenie podmienky požadovaného vzdelania uchádzač o zaradenie do databázy preukáže fotokópiou/skenom diplomu. Originál /overenú fotokópiu predloží v prípade úspechu vo voľbách do Rady GML.)

Podmienky na zaradenie do databázy laických kandidátov:
– Okrem zaslania prihlášky do tejto databázy je potrebné stručne odôvodniť záujem uchádzača o členstvo v Rade GML ( záujem o vizuálne umenie, o podporu Galérie mesta Levoča a pod.)

Riaditeľ MsKS nesmie kandidovať za člena Rady GML .

Kandidáti sú v prípade splnenia všetkých vyššie uvedených podmienok zaradení do príslušnej databázy na základe rozhodnutia správcu Galérie Mesta Levoča. Rozhodnutie
o zaradení /resp. zamietnutí zaradenia/ do príslušnej databázy bude zaslané na emailovú adresu uchádzača. Správca Galérie Mesta Levoča taktiež vedie evidenciu kandidátov. O spôsobe a čase volieb bude každý zaradený kandidát informovaný emailom.

Prihlášky zasielajte na adresu databazaGML@levoca.sk do 31. januára 2017.

Upozornenie! Prihlášku si môžu podať iba občania s regionálnou väzbou na mesto Levoča ( trvalý/prechodný pobyt, miesto narodenia, pracovisko a pod…).

Tlačivá:
prihláška do databázy odborných kandidátov:http://msks.levoca.sk/data/2017/tlacivo-prihlaska-za-clena-Rady-GML-odborny.doc
prihláška do databázy laických kandidátov:http://msks.levoca.sk/data/2017/tlacivo-prihlaska-za-clena-Rady-GML-laicky.doc

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>