VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA

Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča v pozícii správcu Galérie mesta Levoča, zastúpené a konajúce riaditeľkou JUDr. Zuzanou Kamenickou, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta externého kurátora galérie  za nasledujúcich podmienok:

Názov a sídlo zamestnávateľa:
Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
Námestie Majstra Pavla 54
054 01  Levoča

Obsadzovaná pozícia:
Externý kurátor Galérie mesta Levoča

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa výtvarného a iného humanitného zamerania vrátane architektúry a teórie a riadenia kultúry

Výhodou sú:
aspoň 1 rok kurátorskej praxe, alebo aspoň 1 pôvodný projekt s originálnymi kurátorskými textami, odborný text  (týkajúci sa vizuálneho umenia) v relevantných odborných časopisoch/ médiách, recenzie a referencie pôvodných projektov v relevantných odborných časopisoch/ médiách

Iné kritériá a požiadavky:
prirodzené komunikačné a prezentačné schopnosti, samostatnosť,  schopnosť prichádzať s inovatívnymi nápadmi, schopnosť využívania a aktívneho zapájania sa do grantov a výziev,  znalosť cudzích jazykov, neustále zvyšovanie odbornosti, počítačové znalosti ( aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami)

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní;

Profesijný životopis s prehľadom odbornej praxe;

Motivačný list;

Úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vrátane vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške);

Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace na overenie zákonného predpokladu bezúhonnosti;

Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu nie staršie ako tri mesiace na overenie zákonného predpokladu spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pracovného miesta nie staršie ako tri mesiace na overenie zákonného predpokladu zdravotnej spôsobilosti;

Súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu požadovaných dokladov na účely výberového konania (v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov);

Návrh kurátorského konceptu, ktorý by chcel uchádzač realizovať v Galérii mesta Levoča ( rozpis navrhovaných individuálnych a kolektívnych výstav – stačí orientácia a stratégia, maximálne v rozsahu dvoch strán formátu A4 ).

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi v uzatvorenej obálke je potrebné odoslať doporučene poštou najneskôr do 18. 06. 2017 alebo osobne do 20. 06. 2017 (vrátane) do podateľne Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla 54, 054 01  Levoča.

Výberové konanie sa uskutoční v priestoroch Galérie mesta Levoča.  Na presný termín výberového konania budú uchádzači pozvaní telefonicky alebo e-mailom.

Dátum vyhlásenia výberového konania: 19. 05. 2017

V Levoči  19. 05. 2017

JUDr. Zuzana Kamenická
riaditeľka MsKS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>